Maak een afspraak

Per telefoon: 06 30102658
Per email: info@fysioviera.nl

Bel mij terug

Laat hier uw gegevens achter en wij bellen u terug wanneer u dat uitkomt.

Op welke dagen mogen we u bellen?
Alle dagen van de weekWeekdagenWeekend

Tussen welke tijden mogen we u bellen?
De hele dag (tussen 08:00 en 20:00)Tussen 08:00 en 12:00Tussen 12:00 en 18:00Tussen 18:00 en 20:00

close

Maak een afspraak

Privacy Verklaring

Dit is het privacy statement van Fysiotherapie Vieira, gevestigd te 3068 LH Rotterdam aan de Swalm 2, www.fysiovieira.nl

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, die u mondeling, schriftelijk of digitaal aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, een contactformulier op onze website of door middel van persoonlijk contact met uw behandelaar.

Algemeen

Wij hechten groot belang aan uw privacy en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van uw persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de eisen die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de specifieke regels die in de zorgsector gelden voor geheimhouding en bescherming van medische gegevens, zoals:

Fysiotherapie Vieira is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en wat uw rechten zijn op grond van de AVG en de overige relevante regelgeving. Naast de AVG zijn de regels van het medisch beroepsgeheim onverminderd van toepassing op de verwerking van uw gegevens.

Overzicht van persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval van u verwerken:

Doel en grondslagen van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verzameld en bewaard om u goed te kunnen behandelen en u kwalitatief goede zorg en ondersteuning te kunnen verlenen. Bovendien hebben wij uw gegevens nodig voor het afleggen van verantwoording ten aanzien van de kwaliteit van de zorg (doelmatigheid en rechtmatigheid) en de financiële afwikkeling van de zorg/behandeling. De verwerking van uw persoonsgegevens kan voorts gebaseerd zijn op een wettelijke plicht, bijvoorbeeld de verplichting om een besmettelijke ziekte te melden op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven geformuleerde doelstellingen. Indien wij met betrekking tot de geleverde zorg of de behandeling een medisch dossier in de zin van de WGBO over u hebben ingericht, dan zijn wij verplicht dit medisch dossier 15 jaar te bewaren, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor uw gezondheid of de gezondheid van uw kinderen.

Toegang medewerkers tot uw dossier

Uw persoonsgegevens worden door ons goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Medewerkers die geen behandelrelatie met u hebben en niet rechtstreeks betrokken zijn bij de geleverde zorg krijgen in beginsel geen toegang tot het medische dossier. Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Vieira zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Deze medewerkers vallen onder het (afgeleid) medisch beroepsgeheim of zijn gebonden aan een contractueel geheimhoudingsbeding met ons. Wij houden van iedere individuele medewerker, zorgverlener of behandelaar bij wanneer hij/zij uw dossier heeft bekeken (‘logging’). U heeft recht op een elektronisch afschrift van deze logging, zodat u kunt inzien welke medewerker, zorgverlener of behandelaar op welke datum uw dossier heeft bekeken of opgevraagd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Gelet op het medisch beroepsgeheim en de privacyregels van de AVG mogen wij uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derden verstrekken indien wij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van u hebben gekregen. Voordat wij u om toestemming vragen informeren wij u over het doel, de inhoud en de mogelijke gevolgen van de gegevensverstrekking aan een derde. In een aantal gevallen bestaat er voor ons een wettelijk recht of zelfs een wettelijke plicht om uw gegevens aan derden te verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming. Hieronder vindt u een niet-limitatieve opsomming van deze derden:

Voor het verstrekken van informatie aan bovengenoemde derden hebben wij geen toestemming van u nodig. U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen verstrekking zonder uw toestemming, maar het kan zijn dan wij dan niet in staat zijn om u te voorzien van een goede medische behandeling.

Uw recht op inzage

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Voor zover deze gegevens zijn opgenomen in een medisch dossier in de zin van de WGBO bent u gerechtigd om uw eigen medische dossier in te zien en daarvan een kopie te ontvangen. Wij vragen nooit een vergoeding voor deze inzage of voor het maken van een kopie van de gegevens. Het recht van inzage van het medisch dossier geldt voor volwassenen en voor kinderen vanaf 12 jaar. Bij kinderen tot 12 jaar ligt dit recht bij de ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Voor wilsonbekwamen geldt dat de vertegenwoordiger het medische dossier kan inzien. Kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen bezwaar maken als hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers het medisch dossier willen zien. In dat geval beoordeelt de zorgverlener of behandelaar of het kind in staat is daarover een beslissing te nemen.Wij zijn niet verplicht om het hele medische dossier aan u te laten zien. U krijgt alleen de gegevens te zien die over u zelf gaan, zoals uitslagen, operatieverslagen en röntgenfoto’s. U heeft geen recht op inzage in persoonlijke aantekening van zorgverleners, behandelaars of medewerkers. Bovendien kunnen wij inzage weigeren als de privacy van een ander daardoor zou worden geschaad.

Overdracht van uw dossier

Indien u overstapt naar een andere zorgaanbieder is het van belang dat de nieuwe zorgverlener of behandelaar op de hoogte is van de zorg die door ons is verleend. Op uw verzoek werken wij in beginsel altijd mee aan de overdracht van uw dossier aan uw nieuwe zorgverlener of behandelaar. Op grond van de AVG kunt bij ons een verzoek indienen om digitale persoonsgegevens in een leesbaar computerbestand naar u of een andere zorgaanbieder te sturen (‘dataportabiliteit’). Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor digitale persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt. Hieronder vallen ook gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat, zoals door middel van bloedafname, een pacemaker of een bloeddrukmeter.

Het recht op wijziging of vernietiging van uw medische gegevens

U heeft op grond van de AVG het recht om de persoonsgegevens die wij van u bewaren aan te vullen, te laten corrigeren of te laten wissen (‘recht op vergetelheid’). Voor zover uw verzoek tot het wissen van gegevens betrekking heeft op het medisch dossier in de zin van de WGBO hoeven wij niet aan uw verzoek tot vernietiging te voldoen, indien redelijkerwijs aannemelijk is dat verdere bewaring van aanmerkelijk belang kan zijn voor een ander. U moet dan denken aan onze belangen in het kader van het afleggen van verantwoording over de door ons geleverde zorg, of het belang van uw nakomelingen in geval van een erfelijke ziekte.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

Contact en klachtrecht

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens en uw medisch dossier serieus. Wij hanteren passende maatregelen naar de laatste stand van de techniek om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@fysiovieira.nl

U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, vernietiging of overdracht van uw dossier, of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ook sturen naar dit e-mailadres. U kunt uiteraard ook telefonisch contact met ons opnemen en mondeling uw verzoek doen. Wij willen u er tot slot op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.